Regulamin programu lojalnościowego Soul-Farm

§ 1 [Definicje]

Terminy użyte w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 • 1. Klient – nabywający produkty lub usługi od Soul-Farm korzystając z Sklepu internetowego Soul-Farm.
 • 2. Konsument – Klient będący pełnoletnią osobą fizyczną, nabywający towary lub usługi w ramach Sklepu internetowego Soul-Farm na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 3. Przedsiębiorca – Klient nie będący Konsumentem.
 • 4. Soul-Farm – Przedsiębiorca Soul-Farm Maciej Foszcz, ul. Piłsudskiego 27, Bielsko-Biała, NIP 5471065059.
 • 5. Uczestnik – Klient, który przystąpił do programu lojalnościowego.
 • 6. Użytkownik – Klient posiadający konto w Sklepie internetowym Soul-Farm.
 • 7. Sklep internetowy Soul-Farm – prowadzony przez Soul-Farm sklep internetowy pod adresem https://soul-farm.pl

§ 2 [Warunki przystąpienia]

Do programu lojalnościowego może przystąpić każdy kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

§ 3 [Nagrody]

 • 1. Nagrody przyznawane są za:
  • a. każde pełne 5 zł brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT) wydane na produkt w Sklepie internetowym Soul-Farm przez zalogowanego Uczestnika – nagroda wynosi 5% od całości koszyka zamówienia – przy czym do sumy od której obliczana jest nagroda nie wlicza się kosztów dostawy.
  • b. założenie przez nowego Uczestnika konta w sklepie internetowym z unikalnego linku polecającego Uczestnika – 500 pkt, czyli 5zł do wydania podczas przyszłych zakupów
  • c. założenie przez Uczestnika konta z linku polecającego utworzonego przez innego Uczestnika z jednoczesnym spełnieniem warunków opisanych w §2 – nagroda wynosi 500 pkt, czyli 5zł do wydania podczas przyszłych zakupów
 • Nagrody nie są przyznawane za:
  • a. zakupy dokonanego poza Sklepem internetowym Soul-Farm,
  • b. kwotę dostawy,
  • c. za zakup produktu przecenionego,
  • d. produkty objęte inną promocją,
  • e. produkty zakupione w oparciu o przyznany kod rabatowy,
  • f. za produkty zakupione przez Uczestnika bez logowania (jako gość),
  • g. za produkty od zakupu których Uczestnik odstąpił,
  • h. produkty nieopłacone,
  • i. założenie konta z unikalnego linku polecającego przez podmiot, który jest już Klientem, w szczególności o tym fakcie rozstrzyga adres e-mail lub NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).
 • 3. Nagrody są przyznawane w ciągu 40 dni roboczych od dostarczenia lub odbioru zamówionych produktów.

§ 4 [Ograniczenia]

 • 1. Punkty przyznane jako nagroda mogą zostać wykorzystane przez 365 dni od ich przyznania, po tym czasie przyznana nagroda wygasa.
 • 2. Przyznane w ramach niniejszego regulaminu nagrody łączą się.
 • 3. Nagrody przyznane w ramach niniejszego regulaminu nie łączą się z innymi promocjami lub programami o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.

§ 5 [Wymiana punktów]

 • 1. Uczestnik może przeznaczyć zdobyte nagrody (punkty) na kupony obniżające cenę końcową produktu brutto.
 • 2. Każde 100 pkt uprawnia Uczestnika do kuponu obniżającego cenę o 1 zł.
 • 3. Uczestnik może wykorzystać w jednej transakcji dowolną liczbę punktów będących wielokrotnością liczby 10 (20, 50, 100 itd.) bez utraty pozostałych.
 • 4. Punkty nie uprawniają Uczestnika do obniżenia ceny dostarczenia produktów.

§ 6 [Zmiany i wypowiedzenie]

 • 1. Soul-Farm może wypowiedzieć niniejszy regulamin w całości lub w części poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Uczestnika, z zachowaniem 14 dniowego terminu, liczonego w dniach kalendarzowych.
 • 2. Każdy Uczestnik może wypowiedzieć niniejszy regulamin, z zachowaniem 14 dniowego terminu, liczonego w dniach kalendarzowych.
 • 3. Soul-Farm ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu poprzez przesłanie zmian na adres e-mail Uczestnika. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na jego zmianę powinien przesłać wypowiedzenie na adres e-mail sklep@soul-farm.pl. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 • 4. Wypowiedzenie:
  • a. regulaminu newslettera Soul-Farm lub
  • b. regulaminu sklepu internetowego Soul-Farm,
  • jest równoznaczne z wypowiedzeniem regulaminu programu lojalnościowego.
 • 5. W przypadku wypowiedzenia regulaminu (przez Uczestnika lub Soul-Farm) Uczestnik jest zobowiązany do wykorzystania przyznanych nagród, zaś niewykorzystane przepadają z chwilą zakończenia uczestnictwa w programie lojalnościowym.

§ 7 [Pozostałe postanowienia]

W przypadku sporu pomiędzy Soul-Farm a przedsiębiorcą zostanie on oddany do rozpoznania przez sąd właściwy dla miasta Bielska-Białej.