Regulamin Newslettera Soul-Farm

§ 1 [Wprowadzenie]

Wspólny Newsletter jest usługą elektroniczną świadczoną przez Soul-Farm Maciej Foszcz, ul. Piłsudskiego 27, Bielsko-Biała, NIP 5471065059.

§ 2 [Zakres świadczonych usług]

Soul-Farm świadczy osobom, które dokonały zapisu na newsletter usługę przekazywania informacji mailowych o prowadzonych działaniach, promocjach, zmianach, opublikowanych na blogu artykułów, dotyczących zdrowego żywienia itp.

§ 3 [Wymogi techniczne]

By móc korzystać z usługi Newslettera koniecznym jest:

 • 1. Posiadanie dostępu do Internetu.
 • 2. Skorzystanie z przeglądarki internetowej.
 • 3. Utrzymywanie przez cały czas poprawnie skonfigurowanej skrzynki mailowej (poczty elektronicznej).

§ 4 [Warunki korzystania]

Odbiorca Newslettera musi spełnić następujące warunki:

 • 1. Przejść przez procedurę zapisu polegającą na przekazaniu swojego adresu e-mail oraz potwierdzeniu zapisu poprzez kliknięcie w link (hiperłącze) zawarte w wiadomości wysłanej przez Soul-Farm.
 • 2. Posiadać przez cały czas poprawnie skonfigurowaną skrzynkę mailową (pocztę elektroniczną).
 • 3. Nie dostarczać do systemu Soul-Farm treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 [Zawarcie i rozwiązanie umowy]

 • 1. Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury zapisu, poprzez kliknięcie w link (hiperłącze) zawarte w wiadomości wysłanej przez Soul-Farm.
 • 2. Umowa Newslettera zostaje rozwiązania poprzez:
  • a. przesłanie informacji o jej zakończeniu przez Soul-Farm na podany przez odbiorcę adres e-mail;
  • b. przesłanie przez odbiorcę informacji o rezygnacji Newslettera inną drogą w sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości
  • c. wypowiedzenie jej przez Soul-Farm w przypadku gdy Odbiorca narusza niniejszy regulamin.

§ 6 [Reklamacje]

Odbiorca jest uprawniony do składania reklamacji drogą tradycyjną (pocztą) lub w formie elektronicznej na adres sklep@soul-farm.pl

§ 7 [Zmiana regulaminu]

 • 1. Soul-Farm jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, poprzez przesłanie zmian na adres e-mail Odbiorcy nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem ich w życie.
 • 2. Odbiorca ma prawo wyrazić sprzeciw względem zmian, drogą mailową z adresu mailowego podanego Soul-Farm, wysyłając wiadomość na adres sklep@soul-farm.pl najpóźniej na dzień przed wejściem w życie zmian.
 • 3. Brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian w regulaminie w terminie podanym przez Soul-Farm.
 • 4. Zgłoszenie sprzeciwu skutkuje zakończeniem świadczenia usługi w dniu poprzedzającym wejście w życie zmian regulaminu.

§ 8 [Postanowienia końcowe]

Spory wynikłe na gruncie niniejszego regulaminu z Odbiorcą nie będącym konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Soul-Farm.