Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Soul-Farm

§ 1 [Definicje]

Terminy użyte w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 • 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 • 2. Klient – nabywający produkty lub usługi od Soul-Farm korzystając z Sklepu internetowego Soul-Farm.
 • 3. Konsument – Klient będący pełnoletnią osobą fizyczną, nabywający towary lub usługi w ramach Sklepu internetowego Soul-Farm na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 4. Przedsiębiorca – Klient nie będący Konsumentem.
 • 5. Soul-Farm – Przedsiębiorca Soul-Farm Maciej Foszcz, ul. Piłsudskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471065059.
 • 6. Użytkownik – Klient posiadający konto w Sklepie internetowym Soul-Farm.
 • 7. Sklep internetowy Soul-Farm – prowadzony przez Soul-Farm sklep internetowy pod adresem www.soul-farm.pl

§ 2 [Zakres stosowania]

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania oraz nabywania produktów lub usług przez Klienta w ramach Sklepu internetowego Soul-Farm.

§ 3 [Zakres świadczonych usług]

 • 1. Sklep internetowy Soul-Farm oferuje swoim Klientom gotowe, pełnowartościowe produkty bez wad oraz ich dostawę w granicach określonych w zamieszczonej ofercie.
 • 2. Sklep internetowy Soul-Farm nie oferuje dostawy fizycznych produktów do miejsc położnych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania konta Użytkownika.

§ 4 [Wymogi techniczne]

Korzystanie z Sklepu internetowego Soul-Farm wymaga urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej, a w przypadku korzystania z konta Użytkownika również zaakceptowania plików cookies niezbędnych do obsługi konta.

§ 5 [Funkcjonalności kont i obowiązki Użytkowników]

 • 1. Do posiadania konta w Sklepie internetowym Soul-Farm niezbędna jest jego rejestracja.
 • 2. Każde konto Użytkownika umożliwia składanie zamówień oraz:
  • a. podanie i edycję adresy dostarczenia zamówienia,
  • b. podanie i edycję danych do faktury,
  • c. przegląd historii zamówień,
  • d. zachowanie planowanego zamówienia w przechowalni (Koszyku).
 • 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych w ramach konta.

§ 6 [Obowiązki klienta i odpowiedzialność Sklepu]

 • 1. W przypadku każdego zamówienia Klient jest zobowiązany do podania poprawnych danych dostawy.
 • 2. Zamawiając spersonalizowane produkty (np. zapakowane jako prezent), Klient jest zobowiązany do podania poprawnych informacji mających znaleźć się na produkcie, pozbawionych literówek oraz innych błędów.
 • 3. Soul-Farm nie dokonują korekty, weryfikacji pod kątem gramatycznym ani innych poprawek złożonego zamówienia.
 • 4. Soul-Farm nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia z błędami wynikłymi z zachowania Klienta lub jego przedstawiciela.

§ 7 [Zawarcie umowy]

 • 1. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w Sklepie internetowym Soul-Farm Klient składa zamówienie na produkty.
 • 2. Umowa sprzedaży produktów zostaje zawarta z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Soul-Farm. Soul-Farm może anulować zamówienie Klienta bez podania przyczyny (odstąpić od umowy) w terminie 5 dni roboczych od złożenia przez Klienta zamówienia, w formie mailowej lub pisemnej.
 • 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz po złożeniu zamówienia a przed jego dostarczeniem.

§ 8 [Przedsprzedaż]

 • 1. W przypadku oznaczenia oferty hasłem „Przedsprzedaż” Klient składa zamówienia na produkt, który nie jest aktualnie w ofercie Sklepu internetowego Soul-Farm.
 • 2. W przypadku gdy zbyt mała liczba osób zdecyduje się na złożenie zamówienia w ramach przedsprzedaży, Soul-Farm może anulować zamówienie i zwróci Klientowi wpłacone środki na podany przez Klienta rachunek bankowy.
 • 3. W przypadku zebrania dostatecznej liczby zamówień w ramach przedsprzedaży Soul-Farm powiadomi Klienta o uruchomieniu realizacji zamówienia wraz z szacunkowym czasem jego realizacji.

§ 9 [Płatności]

 • 1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego opłacenia złożonego zamówienia lub uiszczenia płatności pobraniowej.
 • 2. Do chwili otrzymania zapłaty zamówione lub dostarczone produkty stanowią własność Soul-Farmu.

§ 10 [Dostawa]

 • 1. Potwierdzone i opłacone zamówienie zostanie dostarczone na adres podany przez Klienta w wybranej przez niego formie lub do wybranego punktu odbioru.
 • 2. Warunki i ewentualną odpłatność określa oferta opublikowana w Sklepie internetowym Soul-Farm.

§ 11 [Reklamacje]

 • 1. Soul-Farm nie udziela gwarancji na oferowane produkty oraz usługi.
 • 2. Soul-Farm wyłącza rękojmię oraz prawo odstąpienia względem Przedsiębiorców.
 • 3. Przedsiębiorca musi zgłosić reklamację względem zakupionych Produktów w terminie 14 dni do dnia dostawy.
 • 4. Reklamację należy zgłosić na adres sklep@soul-farm.pl lub pocztą.
 • 5. W przypadku uznania reklamacji Soul-Farm dokona wymiany produktów oraz zwrotu poniesionych kosztów wysyłki Pocztą Polską, z wyłączeniem usług kurierskich.

§ 12 [Zmiana regulaminu]

 • 1. Soul-Farm jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, poprzez przesłanie zmian na adres e-mail Użytkownika nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem ich w życie.
 • 2. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw względem zmian, drogą mailową z adresu mailowego zarejestrowanego w Sklepie internetowym Soul-Farm, wysyłając wiadomość na adres sklep@soul-farm.pl
 • 3. Brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian w regulaminie w terminie podanym przez Soul-Farm.
 • 4. Zgłoszenie sprzeciwu skutkuje wygaszeniem konta Użytkownika w dniu poprzedzającym wejście w życie zmian regulaminu.

§ 13 [Wypowiedzenie regulaminu]

 • 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia regulaminu poprzez złożenie oświadczenia dowolną drogą, w tym mailową, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. Klient korzystając z drogi mailowej musi złożyć wypowiedzenie na adres sklep@soul-farm.pl.
 • 2. Soul-Farm ma prawo do wypowiedzenia regulaminu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  • a. dostarczenia przez Klienta treści bezprawnych;
  • b. działania na szkodę Soul-Farmu np. poprzez wykonanie ataku DDoS.

§ 14 [Postanowienia końcowe]

Spory z Przedsiębiorcą wynikłe na gruncie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Soul-Farm.

Regulamin Newslettera Soul-Farm

§ 1 [Wprowadzenie]

Wspólny Newsletter jest usługą elektroniczną świadczoną przez Soul-Farm Maciej Foszcz, ul. Piłsudskiego 27, Bielsko-Biała, NIP 5471065059.

§ 2 [Zakres świadczonych usług]

Soul-Farm świadczy osobom, które dokonały zapisu na newsletter usługę przekazywania informacji mailowych o prowadzonych działaniach, promocjach, zmianach, opublikowanych na blogu artykułów, dotyczących zdrowego żywienia itp.

§ 3 [Wymogi techniczne]

By móc korzystać z usługi Newslettera koniecznym jest:

 • 1. Posiadanie dostępu do Internetu.
 • 2. Skorzystanie z przeglądarki internetowej.
 • 3. Utrzymywanie przez cały czas poprawnie skonfigurowanej skrzynki mailowej (poczty elektronicznej).

§ 4 [Warunki korzystania]

Odbiorca Newslettera musi spełnić następujące warunki:

 • 1. Przejść przez procedurę zapisu polegającą na przekazaniu swojego adresu e-mail oraz potwierdzeniu zapisu poprzez kliknięcie w link (hiperłącze) zawarte w wiadomości wysłanej przez Soul-Farm.
 • 2. Posiadać przez cały czas poprawnie skonfigurowaną skrzynkę mailową (pocztę elektroniczną).
 • 3. Nie dostarczać do systemu Soul-Farm treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 [Zawarcie i rozwiązanie umowy]

 • 1. Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury zapisu, poprzez kliknięcie w link (hiperłącze) zawarte w wiadomości wysłanej przez Soul-Farm.
 • 2. Umowa Newslettera zostaje rozwiązania poprzez:
  • a. przesłanie informacji o jej zakończeniu przez Soul-Farm na podany przez odbiorcę adres e-mail;
  • b. przesłanie przez odbiorcę informacji o rezygnacji Newslettera inną drogą w sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości
  • c. wypowiedzenie jej przez Soul-Farm w przypadku gdy Odbiorca narusza niniejszy regulamin.

§ 6 [Reklamacje]

Odbiorca jest uprawniony do składania reklamacji drogą tradycyjną (pocztą) lub w formie elektronicznej na adres sklep@soul-farm.pl

§ 7 [Zmiana regulaminu]

 • 1. Soul-Farm jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, poprzez przesłanie zmian na adres e-mail Odbiorcy nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem ich w życie.
 • 2. Odbiorca ma prawo wyrazić sprzeciw względem zmian, drogą mailową z adresu mailowego podanego Soul-Farm, wysyłając wiadomość na adres sklep@soul-farm.pl najpóźniej na dzień przed wejściem w życie zmian.
 • 3. Brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian w regulaminie w terminie podanym przez Soul-Farm.
 • 4. Zgłoszenie sprzeciwu skutkuje zakończeniem świadczenia usługi w dniu poprzedzającym wejście w życie zmian regulaminu.

§ 8 [Postanowienia końcowe]

Spory wynikłe na gruncie niniejszego regulaminu z Odbiorcą nie będącym konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Soul-Farm.